Protokoll

Södra Bunns Byalag

Byastämma 28 februari 2016

 

 1. Mötet öppnades av ålderman Johan Blomster

 

 1. Val till årsmötet:
 • Till ordförande valdes sittande Johan Blomster
 • Till protokollförare valdes Hanna Odeen
 • Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Matthias Linnell och Elin Ladestam.

 

 1. På frågan om stämman blivit behörigt utlyst blev svaret JA.

 

 1. Mie läste upp verksamhetsberättelsen för 2015 inför stämman som godkändes.

 

 1. Byskattmästaren Tony Hellberg redovisade den ekonomiska rapporten för 2015. Resultatet blev mycket positivt med en förtjänst på ca.39 500kr.

Bokslutet godkändes.

 

 1. Revisionsberättelsen godkändes.

 

 1. Stämman röstade ansvarsfrihet för byarådet för det gångna året.

 

 1. Val av:
 • Ålderman/ordförande – Johan Blomster
 • Kassör – Tony Hellberg
 • Ordinarie ledamöter

Anders Reuthammar (omval 2år)

Donald Guander (omval 2år)

Tony Hellberg (omval 2år)

Hanna Odeen

Olaf Dienus

Marielen ”Mie” Hellberg

 

 • Suppleanter (2 st.) – Yvonne Fritsell och Inger Persson
 • Granskningspersoner (2 st.) – Markus Skoglund och Håkan Söderkvist
 • Byahuskommittén – Markus Skoglund och Bigitha Johansson (ansvarar för uthyrning av byahuset).
 • Aktivitetskommittén – Ingrid Reuthammar (sammankallande), Carl-Johan Lindell, Henrik Lindell, Daniel Hult, Ann Lennartsson och Stuart McInnes.
 • Valberedningen – Dan Thizell (sammankallande), Tony Hellberg och Anders Lindahl

 

 1. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassaförvaltare i förening.

 

 1. Medlemsavgiften fastslogs till nuvarande 200 kr.

 

 1. Valborgsmässofirande 2016 kommer att arrangeras vid byahuset. Mer information kommer.

 

 1. Midsommarfirandet 2016 kommer arrangeras av ”centrumdelen i Bunn”. Från sågverksgatan till bron.

Hanna Odeen blev vald som sammankallande.

Conny meddelade att vi fick arrangera midsommarfirandet på                          Björkudden i år också. Wessman meddelade att vi fick använda                          hans mark som parkering. Det tackar byalaget för.

Stämman röstade att det är viktigt att vi anpassar vårt firande                            efter när folkdanslaget kan komma.

 

 1. Fiskets dag 2016 kommer förmodligen att genomföras vid Kristi flygare. Mer information kommer efter fiskeföreningens årsmöte.

 

 1. Aktivitetskommitténs förslag för 2016 är att köra samma upplägg som 2015 men ytterligare pubkvällar.

 

 1. En röjardag vid byahuset är inplanerat den 16 april 2016 kl.10.00. Då ska det sågas sly och flyttas stolpar och städas inne.

 

 1. Bredband via fiber:

Johan Blomster och Tony Hellberg ska åka på ett                                   informationsmöte hos Jönköpings energi den 4/3. Efter det kommer det    att vara ett informationsmöte för de berörda. Då måste vi hjälpas åt att så många som möjligt går på detta så att alla fattar ett beslut baserat på rätt information. Om inte tillräckligt många ansluter sig (6 av 10) så kommer det förmodligen inte bli någon uppkoppling denna gång utan skjutas fram några år.

 

 1. Lekpark: Vår lekpark är mycket nedgången och för att renovera/investera får styrelsen förtroende att använda upp till 100 000kr av stämman.

 

 1. Triathlon Tävling: Söndagen den 10 juli kommer en triatlontävling att arrangeras och cykeldelen av tävlingen kommer att gå genom Bunn, samtidigt kommer vägen att vara avstängd. Här kommer en vätskestation att placeras och arrangören har bett byalaget om hjälp med denna. Ersättningen kommer att vara 200kr/person och 50personer behövs mellan ca.kl.10-14. Stämman beslutar att vi ska satsa på att kunna genomföra detta och hitta 50st funktionärer. En bindande anmälningslista kommer att skickas ut.

 

 1. Badplats. Det är inte aktuellt med en kommunal badplats på det gamla området. Däremot kommer det fortsatt att vara tillgängligt för de boende i Bunn att gå dit och bada.

 

 1. Stadgar: Nya stadgar har arbetats fram av Mie med ett moderna språk och ett tillägg med att Föreningens firma tecknas av ordförande och kassaförvaltare i förening. Styrelsen ska kontrollera att inga bidrag eller liknande påverkas om vi ändrar stadgarna. Detta tas upp på nästa årsmöte.

 

 1. Övriga frågor:

Grovstädning inne ska ske under röjardagen.

Städning av byahuset vid uthyrning och ”gratis lån”( som t.ex. föreningsmöten, barnkalas) måste bli bättre. Alla måste meddela om något går sönder!

Tipspromenaderna: Stämman vill att de på nytt ska genomföras i vår och Mie sammanställer ett utskick med anmälningslista på funktionärer så att det ska kunna genomföras.

 

 1. Mötet avslutades.

 

 

…………………………………….                                                                   ……………………………………

Matthias Linell

Elin Ladestam

………………………………….

Ordförande Johan Blomster

 

 

 

Vid protokollet: Hanna Odeen

 

Närvarande på stämman var 33st.

Antalet medlemmar i Södra Bunns byalag år 2015 var 130st medlemsfamiljer.

 

 

 

 

 

                                                    Södra Bunns Byalag

Byastämma 22 februari 2015

 

 1. Mötet öppnades kl.15.04
 1. Val till årsmötet:
 • Till ordförande valdes sittande Johan Blomster
 • Till protokollförare valdes Hanna Odeen
 • Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Anders Lindell och Folke Solheim.
 1. På frågan om stämman blivit behörigt utlyst blev svaret JA.
 1. Mie läste upp verksamhetsberättelsen för 2014 inför stämman som godkändes.
 1. Byskattmästaren Tony Hellberg redovisade den ekonomiska rapporten för 2014. Resultatet blev positivt med en förtjänst på ca.12 500kr. Vi har ändå haft några stora utgifter under året som t.ex. planering av mark. Vi har idag 117 medlemsfamiljer.

Kassan ligger på ca 450 000kr. Vi har problem med kontanthantering så vi måste hitta lämpligare alternativ vid många av våra arrangemang för att minska kontanterna.

Kassarapporten godkändes.

 1. Tony läste upp revisionsberättelsen som godkändes.
 1. Stämman beviljade byarådet ansvarsfrihet för det gångna året.
 1. Val av:
 • Ålderman/ordförande – Johan Blomster
 • Kassör – Tony Hellberg
 • Ordinarie ledamöter

Hanna Odeen (omval 2år)

Olaf Dienus (omval 2år)

Marielen ”Mie” Hellberg (omval 2 år)

Anders Reuthammar

Donald Guander

Tony Hellberg

 • Suppleanter (2 st) – Yvonne Fritsell och Inger Persson
 • Granskningspersoner (2 st) – Markus Skoglund och Håkan Söderkvist
 • Byahuskommittén – Markus Skoglund, Claes Arvidsson och Bigitha Johansson ( ansvara för uthyrning av byahuset).
 • Aktivitetskommittén – Ingrid Reuthammar (sammankallande), Carl-Johan Lindell, Henrik Lindell och Daniel Hult
 • Valberedningen – Dan Thizell (sammankallande), Tony Hellberg och Anders Lindahl

 

 1. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassaförvaltare i förening.
 1. Medlemsavgiften fastslogs till nuvarande 200 kr.
 1. Valborgsmässofirande 2015: Stämman godkänner att byalaget lägger firandet av Valborg vid Bauergården i samband med Bauergårdens invigning.
 1. Midsommarfirandet 2015 kommer ”Sågverksgatan och Hauridavägen” att ansvara för.  Tony Hellberg blir sammankallande.
 1. Fiskets dag 2015 kommer att anordnas i sedvanlig ordning på Kristi Himmelsfärds dag den 14/5. Byalaget sponsrar med korv. Fiskevårdsföreningen har jobbat fram en ny digital djupkarta över Bunn. Den kommer att finnas på hemsidan för gratis nedladdning och man kommer även att trycka upp några exemplar för försäljning.
 1. Aktivitetskommitténs förslag för 2015 är att köra samma upplägg som 2014, vilket har varit mycket uppskattat med bl.a. pubkvällar, kräftskiva och julgransplundring.
 1. Tipspromenad Vårtermin 2015:  Mie som är sammankallande för tipspromenaderna lämnade förslag på datum som man kunde skriva upp sig på när man kan hjälpa till. Minst 4 st /tillfälle behövs. Första datum ska vara den 22 mars.
 1. Bredband via fiber:

Jönköping kommun har fattat ett beslut att 95 % av länets hushåll                   ska ha tillgång till fiber till år 2020. Byalaget har valt att ha                                 kontakt med Wetternet och styrelsen kommer att informera                               medlemmarna vad vi får reda på men bl.a. en flik på hemsidan                           som kommer att innehålla aktuell information.

 1. Badplats: Styrelsen har fått svar av kommunen att de kan tänka sig att driva en allmän badplats om vi hittar en markägare som är villig att arrendera ut en lämplig strand samt intilliggande parkering. Krister Linnell åtar sig att prata med tidigare arrendator Wessman om han skulle vilja börja arrendera ut eller sälja marken.
 1. Städning av byahuset. Styrelsen informerar stämman att det är beslutat att hyra in ett städföretag för en grovstädning av byahuset.
 1. Stadgarna kommer att ses över och uppdateras till ett modernare språk.
 1. Övriga frågor:

Alkoholtillståndet diskuterades och styrelsen ska kolla upp                                  gällande regler.

Byalagets ekonomi och om vi skulle placera dem i något                                        diskuterades.

 1. Mötet avslutades kl.16.40.

 

…………………………………….                                                                                         ……………………………………

Anders Lindell                                                                                                                        Folke Solheim

 

………………………………….

Ordförande Johan Blomster

 

Vid protokollet

Hanna Odeen

 

Närvarande på stämman var 35t.

Antalet medlemmar i Södra Bunns byalag år 2014 är 117st medlemsfamiljer.

 

 

 

Södra Bunns Byalag

Byastämma 23 februari 2014

 

1. Mötet öppnades kl.15.05

 

2. Val till årsmötet:

 • Till ordförande valdes sittande Johan Blomster
 • Till protokollförare valdes Hanna Odeen
 • Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Carl-Johan Lindell och Anna Lindell.

 

3. På frågan om stämman blivit behörigt utlyst blev svaret JA.

 

4. Mie läste upp verksamhetsberättelsen som godkändes. Frågan som vi tog med oss från förra årsmötet handlade om gatubelysningen. Johan läste upp styrelsens svar på frågan från styrelsemötet 2013-06-18 där det stod ” Enligt kommunen kommer det att kosta ca 25 000 kr per lampa. Och om vi ska stå på kommunens kölista så är väntetiden alldeles för lång för att det ska vara aktuellt”. Stämman beslutar att vi ska ställa oss i kö hos kommunen.

 

5. Byskattmästaren Tony Hellberg redovisade den ekonomiska rapporten för 2013. Resultatet blev positivt med en förtjänst på ca.10 000 kr.

Tony informerade även stämman att vi ska förvalta våra pengar och jämföra priser vid inköp. Han kommer även att ta fram en ekonomisk mall, som ansvariga för respektive arrangemang måste använda för att redovisa kvitton och pengar korrekt till kassören.

Kassarapporten godkändes.

 

6. Johan läste upp revisionsberättelsen som godkändes.

 

7.Mötet beviljade byarådet ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

 

8. Val av:

 • Ålderman/ordförande – Johan Blomster
 • Kassör – Tony Hellberg
 • Ordinarie ledamöter

Hanna Odeen

Olaf Dienus

Marielen ”Mie” Hellberg

Anders Reuthammar (omval 2 år)

Donald Guander (omval 2 år)

Tony Hellberg (omval 2 år)

 • Suppleanter (2 st) – Yvonne Fritsell och Inger Persson
 • Granskningspersoner (2 st) – Markus Skoglund och Håkan Söderkvist
 • Byahuskommittén – Anders ”Acke” Gustafsson, Claes Arvidsson och Bigitha Johansson

 

 • Aktivitetskommittén – Ingrid Reuthammar (sammankallande), Britt Skoglund, Carl-Johan Lindell, Henrik Lindell och Daniel Hult
 • Valberedningen – Dan Thizell (sammankallande), Tony Hellberg och Anders Lindahl

 

9.Föreningens firma tecknas av ordförande och kassaförvaltare i förening.

 

10. Medlemsavgiften fastslogs till nuvarande 200 kr.

 

11. Valborgsmässofirande 2014 arrangeras vid byahuset. Aktivitetskommittén tar kontakt med Katarina Dienus och efterhör om hon vill ha öppet kaféet på kvällen som tidigare år.

 

12. Midsommarfirandet 2014 kommer att arrangeras av Björkelund – Lövviken. Sammankallande är Johan Blomster.

 

13. Fiskets dag 2014 kommer att anordnas i sedvanlig ordning på Kristi Himmelsfärds dag den 29/5. Byalaget sponsrar med korv.

 

14. Aktivitetskommitténs förslag för 2014 är att köra samma upplägg som 2013, vilket har varit mycket uppskattat med bl.a. pubkvällar, kräftskiva och julgransplundring.

 

15. Dricksvatten till byahuset:

Det har under 2013 bildats en förening ”Södra Bunns vattenförening” och det har borrats två brunnar samt anlagts en vattenreservoar på byalagets mark. Brunnen kom i drift i december och den fungerar bra. Däremot är inte elkabeln nedgrävd och gräsmattan och vägen är inte i bra skick efter markarbetet med brunnen och vattenledningsdragningen. Byastämman anser att vattenföreningen måste gräva ner elkabeln, eftersom den ligger på en lekplats samt återställa vägens skick och återställa marken vid byahuset med matjord samt plantera gräs. Detta måste ske snarast!

 

16. Tipspromenad:

Nuvarande kommitté har avsagt sig att fortsätta sitt arbete med tipspromenaderna. Däremot är man beredd att hjälpa till med att upprätta en lathund för hur arbetet ska läggas upp för tipspromenaderna. Mie Hellberg kommer att per e-post skicka ut en anmälningslista, där man kan anmäla sitt intresse för att hjälpa till vid tipspromenaderna.

Bigitha Johansson och Mie Hellberg fick i uppdrag att ansvara för att en kommitté bildas.

 

Nu inväntar vi svaren på utskicket för att se om det anmäler sig tillräckligt många för att kunna driva tipspromenaderna vidare.

 

17. Bredband via fiber:

Anders Reuthammar informerade om fibernät och hur vi i Bunn ska kunna ansluta oss. Det kan vara bra att ha byalaget som ett språkrör mot leverantören om vi har intresse att ansluta oss. För att det ska bli ett rimligt anslutningspris måste det vara ca 25 hushåll som vill ansluta sig. På stämman visade ca 11 hushåll intresse.

 

18. Styrelseprotokoll på hemsidan:

En medlem har gett önskemål om att styrelseprotokollen ska läggas ut på hemsidan.

Anders läser upp riktlinjer för hantering av styrelseprotokoll för ideella föreningar där det bl.a. står att dessa protokoll ej är offentliga. Däremot kan man lämna ut en beslutsrapport på det som styrelsen har beslutat.

 

19. Städdag av vägrenen genom Bunn:

En medlem har lyft frågan om det finns ett gemensamt intresse av att städa vägrenen genom Bunn. Årsstämman beslutar att det är respektive markägares uppgift.

 

20. Övriga frågor:

Frågan om badplatsen lyftes fram och styrelsen kommer att jobba med denna fråga under året.

 

Föreningsstadgarna kommer att justeras/moderniseras och ett förslag kommer att presenteras på nästa byastämma.

 

21. Mötet avslutades.

 

22. Mötet avslutades med kaffe och tilltugg.

 

 

 

 

Ordförande Johan Blomster

 

Vid protokollet

 

 

Hanna Odeen

 

 

 

Närvarande på stämman var 26 st. Stämman tyckte det var dålig uppslutning till årsmötet.

 

Antalet medlemmar i Södra Bunns byalag år 2013: 120 familjer (ca 350 st)

——————————————————————————————-

 

 

 

Södra Bunns Byalag

Byastämma 24 februari 2013

1. Mötet öppnades kl.15.

 

2. Val till årsmötet:

 • Till ordförande valdes sittande Johan Blomster
 • Till protokollförare valdes Hanna Odeen
 • Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Linné Erixon och Daniel Hult

 

3. På frågan om stämman blivit behörigt utlyst blev svaret JA.

 

4. Mie läste upp verksamhetsberättelsen som godkändes. Frågor från förra årsmötet återkopplades.

 

5. Byskattmästaren Tony Hellberg redovisade bokslutet för 2012. Bokslutet godkändes.

 

6. Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.

 

7. Ansvarsfrihet till byarådet godkändes.

 

8. Val av:

 • Ålderman – Johan Blomster
 • Kassör – Tony Hellberg
 • Ordinarie ledamöter

Hanna Odeen

Olaf Dienus

Marielen ”Mie” Hellberg

Anders Reuthammar

Donald Guander

 • Suppleanter (2st) – Yvonne Fritzell och Inger Persson
 • Granskningspersoner (2st) – Markus Skoglund och Håkan Söderkvist
 • Byahuskommittén – Anders ”Acke” Gustafsson, Claes Arvidsson och Bigitha Johansson
 • Aktivitetskommittén – S.k. Ingrid Reuthammar, Britt Skoglund, Carl-Johan Lindell, Henrik Lindell och Daniel Hult
 • Valberedningen – S.k. Dan Thizell, Tony Hellberg och Anders Lindahl

 

9. Medlemsavgiften fastslogs till nuvarande 200kr.

 

10. Valborgsmässofirande 2013:

Kl. 20.00 börjar firandet. Aktivitetskommittén ansvarar för lotteri och att byahuset skall vara öppet för en pubkväll under kvällen.

 

11. Midsommarfirandet 2013:

I år är det ”Bunn” delen som arrangerar midsommarfesten. Hanna är sammakallande för planeringsmötet.

 

12. Fiskets dag 2013 kommer att anordnas i sedvanlig ordning på Kristi Himmelsfärds dag. Det kommer att vara tipspromenad och byalaget sponsrar med korv och bröd.

 

 

13. Hjärtstartare:

Byalaget har blivit tilldelade en hjärtstartare av civilförsvaret. Denna ska finnas lättillgänglig i byahuset. En utbildning på 20 platser ingår i denna donation. Intresseanmälan finns att skriva upp sig på under årsmötet. Anmäler sig fler kommer byalaget att anordna ytterligare utbildning.

 

14. Byahuset:

Ett färdigställande av byahuset ska ske senast 30/4. Carl-Johan Lindell har huvudansvaret att sammankalla till arbete.

Målningen ska vara färdig till den 15/6. Styrelsen ansvarar att detta blir färdigställt.

När man hyr byahuset ska man betala in avgiften på kontot i god tid.

Vid uthyrning till föreningar, som bokar lokalen för ett möte, med anknytning till Bunn får låna lokalen gratis.

Instruktioner till luftvärmepumpen och ljudanläggningen måste skrivas.

Anders Lindahl ordnar en offert på vädertåliga bänkar från Hags, till byahusets altan.

 

15. Dricksvatten:

Då den nuvarande vattenförsörjningen kommer att stängas av till byahuset och ett flertal hushåll så kommer det förmodligen att bildas en vattensamfällighet med gemensam vattenanläggning. Pumphuset kommer i sådana fall att vara ca 2×3 meter.

Styrelsens förslag är då att byalaget kan upprätta mark till vattensamfälligheten som då kan borra brunnen och anlägga pumphuset på byalagets mark mot att byalaget får gratis vatten.

 

16. Aktivitetskommitténs förslag 2013:

Ingrid Reuthammar redovisade för några aktiviteter under 2013 och konstaterade att Pubkvällarna är mycket uppskattade och de ska det bli fler av. Den första kommer den 22/3.

 

17. Tipspromenad:

Den första tipspromenaden för säsongen är den 24 mars.

Ett förslag på att de olika ”midsommargrupperna” även ska ansvara för tipspromenaderna. Det diskuterades och under året ska det arbetas fram ett bra förslag hur man ska fördela arbetet med tipspromenaderna på ett fungerande sätt. Under detta året kommer det att fortsätta med samma engagerade personer som förra säsongen.

 

18. Övriga frågor:

En önskan om en utredning för utökad gatubelysning i samhället Bunn togs upp. Johan Blomster åtog sig att ta reda på mer fakta och vad det ev. skulle kosta.

Linné Erixon informerade stämman om att det finns ”närtrafik” att boka. Man har rätt till 2 resor i veckan för en kostnad på ca 50kr.

 

19. Mötet avslutades med kaffe och tilltugg.

 

…………………………………….                                                                                                              ……………………………………

Linné Erixon                                                                                                                                      Daniel Hult

 

………………………………….

Ordförande Johan Blomster

 

vid protokollet: Hanna Odeen

 

Närvarande på stämman var 39st.

 

 

 

Protokoll Södra Bunns Byalag

Byastämma 26/2 2012

 1. Mötet öppnades av ålderman Johan Blomster.
 2. A: Johan Blomster utsågs till mötets ordförande.
  B: Bigitha Johansson utsågs till tillfällig protokollförande.
  C: Till årsmötets justerare utsågs Katarina Dienus och Ingemar Boman.
 3. Vid frågan om stämman blivit behörigt utlyst, blev svaret ja.
 4. Verksamhetsberättelsen upplästes av Marielen Hellberg, varefter den godkändes.
 5. Byskattmästaren Tony Hellberg, redogjorde för bokslutet för 2011 vilket godkändes.
 6. Revisionsberättelsen upplästes och godkändes.
 7. Ansvarsfrihet för byarådet godkändes.
 8. A: Ålderman Johan Blomster omvaldes på 1 år.
  B: Byskattmästare Tony Hellberg omvaldes på 1 år.
  C: Till ordinarie ledamöter valdes;
  Tony Hellberg
  Donald Guander
  Anders Reuthammar
  D: Tillsuppleanter valdes;
  Inger Persson
  Yvonne Fritsell
  E: Till granskningspersoner utsågs;
  Markus Skoglund
  Roland Lindblad
  F: Byahuskommittén: Kommer att utses av styrelsen vid senare tillfälle.
  G: Samtliga i aktivitetskommittén omvaldes:
  Ingrid Reuthammar (sammankallande)
  Britt Skoglund
  Carl-Johan Lindell
  Henrik Lindell
  Daniel Hult
  H: Även valberedningen omvaldes:
  Dan Tisell (Sammankallande)
  Tony Hellberg
  Anders Lindahl
 9. Medlemsavgiften på 200 kr/hushåll fastställdes även för år 2012.
 10. Valborgsmässofirandet 2012 kommer att firas som tidigare år vid lekplatsen i Bunn. Styrelsen utser och kontaktar talare.
 11. A: Midsommarfirandet 2012 kommer traditionsenligt att gå av stapeln på Björkudden. I år är det området ”Sågverksgatan” som ansvarar. Vad gäller indelandet av grupperna är det följande som gäller; Sågverksgatan (Från Fam.Hinas/Jarl och väster ut, samt vägen mot Fågelkärr) Bunn Centrum (Fram till Förnäs) Björkelund (Hit hör även Lövudden med omnejd, från Åkerslundsvägen och Löfviken.)
  B: Yvonne Fritsell vill försöka att ordna en barnkör till midsommarfesten 2012. Alla intresserade får kontakta Yvonne. Det kommer upp ett anslag när det är aktuellt.
 12. Det årligen återkommande Fiskets Dag, i samarbete med Södra Bunns Fiskevårdsförening, går i år av stapeln den 17 maj. Samling vid Ottorina kl 15:00.
 13. A: Utbyggnaden av byahuset beräknas vara klart till mitten av Maj 2012. Köksutrustningen är beställd till Mars månad 2012.
  B: Beslutades att uthyrning skall ske endast till kända medlemmar.
  Förslag till pris:
  500 SEK/dygn
  800 SEK/Helg (fre-sön)
  Styrelsen kommer att sätta deponeringsavgift.
  C: Tony Hellberg skall se över byahusets försäkringar. Larm till byahuset kommer att undersökas.
 14. Aktivitetskommitténs förslag:
  – Inflyttningsfest
  – Resa till Liseberg 2/6 2012
  – Kräftfest i Augusti
  Andra förslag lämnas till Ingrid Reuthammar.
 15. Tipspromenaderna fortsätter till våren och anordnas av Anders Lindahl, Anders Gustafsson (Acke) och Krister Linnell.
 16. A: Förslag inkom om att byalagets hemsida även skall innehålla köp och sälj-sida.
  B: Diskussion om ändring av byalagets hemsidas domännamn. Detta överläts till styrelsen att bearbetas.
 17. Byalaget skall skicka skrivelse till Transportstyrelsen gällande hastigheten genom samhället Bunn. Försök till att få ner hastigheten permanent till 30 km/h istället för nuvarande 50 km/h.
 18. A: Yvonne Fritsell föreslog ett inköp av en sk hjärtstartare. Styrelsen arbetar fram förslag om detta.
  B: Anders ”Acke” Gustafsson avgick och avtackades efter att ha suttit i styrelsen för Södra Bunns Byalag i 21 år.
  C: Olaf Dienus fick i uppdrag att undersöka möjligheterna att få en soptunna placerad vid ”rastplatsen” vid Förnäsbron.
 19. Mötet avslutades med kaffe och gott fikabröd.

Protokollförare vid denna Byastämma 2012: Bigitha Johansson.